«Code of Conduct»

- våre etiske retningslinjer

Tore Sjursen Konsernsjef

Tore Sjursen

Konsernsjef

OneCo er et selskap

som leverer samfunnskritiske tjenester.

Våre kunder og andre interessenter forventer at vi opererer på en bærekraftig måte og at vi viser oss deres tillit verdig. Vi forvalter et stort ansvar enten vi bygger infrastruktur for store profesjonelle selskaper, eller blir invitert inn i hjemmene til kundene våre. 

Vi skal være stolte av våre verdier, vår etiske standard og måten vi driver vår forretning på. Vi stiller høye krav til oss selv. Dersom vi etterlever våre etiske retningslinjer så vil vi bygge den tilliten vi er avhengig av for å lykkes. 

Vårt oppdrag og våre verdier

OneCo sitt oppdrag er å levere konsepter, tjenester og kompetanse innen elektro, automasjon og telekommunikasjon. Sammen med resten av vår bransje så spiller vi en nøkkelrolle i det grønne skiftet og digitaliseringen av samfunnet. Samtidig som våre leveranser bidrar til en bærekraftig fremtid, så forventes det også at vi driver på en bærekraftig måte, hvilket igjen innebærer at vår virksomhet skal holde en høy etisk standard. 

Våre verdier Langsiktighet, Raushet og Lidenskap reflekterer viktige sider ved OneCo sin kultur som også forsterkes når vi opptrer i tråd med våre etiske retningslinjer. 

Langsiktighet innebærer at vi aldri går på akkord med vår etiske standard for å oppnå kortsiktig gevinst. 

Ved å etterleve våre etiske retningslinjer så sikrer vi at alle som jobber for og med oss beskyttes mot uønsket adferd og utnyttelse og får rettferdig lønn for arbeidet de utfører. Raushet innebærer at vi prioriterer dette fremfor kortsiktig vinning. 

Vi er lidenskapelig opptatt av å skape trygge og gode arbeidsplasser, levere det vi lover til kunder og eiere og være gode naboer i lokalsamfunnene der vi opererer. Nøye etterlevelse av våre etiske retningslinjer er den beste garantien for at vi skal nå våre mål. 

DSC4238-2
dreamstime_l_60763407

Hensikt

Disse etiske retningslinjene er etablert for å klargjøre hvilke krav som gjelder for vår virksomhet. Ved å beskrive disse kravene gjør vi det enklere å forstå hvordan vi skal opptre i gitte situasjoner og når vi står ovenfor etiske dilemma. 

Det vil aldri være mulig å fullt ut beskrive retningslinjer for alle situasjoner som måtte oppstå. Det er derfor viktig at man ved tvil om hva som er riktig beslutning eller fremgangsmåte rådfører seg med nærmeste leder eller kollegaer. 

Gyldighet

De etiske retningslinjene gjelder for alle fast og midlertidig ansatte i OneCo samt for oppdragstakere og innleide som er under vår styring, innleide konsulenter, samt for styremedlemmer og andre tillitsvalgte. 

Konkret betyr dette i praksis at alle som jobber i, eller for OneCo skal være kjent med og etterleve våre etiske retningslinjer. 

Vi forventer at alle våre forretningsforbindelser holder samme standard som oss og søker derfor å unngå å samhandle med andre som ikke støtter våre verdier og er villige til å etterleve de samme etiske retningslinjene som oss. 

Dersom det ikke er samsvar mellom våre etiske retningslinjer og andre interne styrende dokumenter, retningslinjer og krav, så vil alltid våre etiske retningslinjer ha forrang, med mindre andre krav reflekterer en høyere standard enn det som står i de etiske retningslinjene. 

Lover og regler representerer minimumskrav for OneCo. 

Solceller-bedrift
_DSC4629

Integritet, respekt og personlig ansvar

Etterlevelse av disse retningslinjene er et personlig ansvar. Brudd på retningslinjene vil kunne få konsekvenser for OneCo sitt omdømme, sin integritet og selve legitimiteten til virksomheten, i tillegg til store økonomiske konsekvenser. 

OneCo vil aldri akseptere u-etisk adferd. Brudd på etiske retningslinjer, lover og regler og andre relevante krav, vil derfor, avhengig av alvorlighetsgrad kunne resultere i avskjedigelse, anmeldelse og andre mulige konsekvenser. 

Bærekraft og våre etiske retningslinjer

Ved å etterleve de etiske retningslinjene så bidrar vi til at OneCo utøver sin virksomhet på en bærekraftig måte. Ved aktivt å benytte retningslinjene som rettesnor for måten vi driver vår virksomhet på, vil vi vise omsorg for menneskene som påvirkes, unngå negativ effekt på miljø og samfunn og forvalte selskapets ressurser på en effektiv måte i tråd med langsiktige samfunnsinteresser. 

_DSC4985
_DSC5106 (1)

Systembeskrivelse

OneCo sitt system for sikre etterlevelse av våre etiske retningslinjer består av følgende elementer. 

Beskrivelse av de etiske retningslinjene, deres gyldighet og hvordan de er å forstå - vårt «Code of Conduct»-dokument.

Våre verdier

Systematisk opplæring og bevisstgjøring av våre ansatte

Ledelsessystemer, policys, retningslinjer og annen styrende dokumentasjon med krav til utførelse og adferd.

Internkontroll systemer med formål å forebygge, avdekke avvik, avviks behandle og forbedre.

Åpenhetskultur og varsling

Grunnlaget for læring er en kultur hvor utfordringer og problemer kan tas opp på en åpen og ærlig måte, uten frykt for represalier eller andre ubehageligheter. Vi skal derfor sikre oss at vi opprettholder en slik kultur i selskapet. 

Alle som jobber i eller for OneCo har både plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold hvis de blir kjent med dette. Med kritikkverdige forhold menes brudd på rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer. 

OneCo vektlegger åpenhet og legger til rette for at det skal være trygt å varsle i alle deler av organisasjonen. OneCo vil ikke tolerere noen form for gjengjeldelse 

Det kan varsles til nærmeste leder, leders leder, tillitsvalgt, verneombud, konsernsjef, eller annen tillitsperson internt. Det kan også varsles konfidensielt til konsernets varslingsutvalg ved bruk av varsling@oneco.no 

Varslingsreglene gjelder ikke for forhold som kun er knyttet til ansattes eget arbeidsforhold, som for eksempel personalkonflikter eller uenigheter knyttet til arbeidsavtalen. 

_DSC4250

Omsorg for hverandre

Helse og personlig sikkerhet

Vår visjon er at ingen skal bli skadet eller få svekket helse som følge av vår virksomhet. All virksomhet innebærer risiko, men vi tror at ved systematisk arbeid så kan alle uønskede hendelser forebygges. Dette betyr at vi stiller høye krav til hvordan vi driver vår virksomhet, følger beste praksis og sørger for at alle har nødvendig kompetanse og de rette verktøyene til å utføre sine arbeidsoppgaver. 

En nøkkelforutsetning for å lykkes er at hver enkelt ansatt viser omsorg for andre og tar personlig ansvar for egen og andres sikkerhet. Skader og varig svekket helse har ikke bare store personlige konsekvenser, men påvirker også i stor grad andre mennesker som familie, venner og kollegaer. Derfor griper vi inn dersom vi observerer farlige forhold, uakseptabel adferd og brudd på sikkerhetsbestemmelser. 

Våre krav må også som minimum etterleves av våre medleverandører og samarbeidspartnere. Vår holdning er at dersom vi ikke tror at kan gjennomføre et oppdrag eller et prosjekt i henhold til våre HMS-krav, så gjør vi det ikke. 

Mobbing, trakassering og trusler

OneCo tar avstand fra enhver form for diskriminering enten det er på grunn av kjønn, alder, rase, religion eller andre forhold. OneCo jobber aktivt for et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv hvor ingen av våre medarbeidere - eller andre som utfører arbeid for OneCo, skal oppleve trakassering, mobbing eller negativ oppmerksomhet. 

Vi aksepterer aldri noen form for trakasserende atferd eller annen atferd som kan ansees som krenkende, truende eller nedverdigende, inkludert enhver form for uønsket oppmerksomhet av seksuell art. 

Mangfold og Likestilling

OneCo har som målsetning å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. OneCo ønsker et inkluderende arbeidsmiljø som kjennetegnes av mangfold og likeverd. For å nå dette målet, må vi behandle kolleger, kunder, forretningspartnere og andre med respekt og være følsomme overfor og respektere kulturelle forskjeller. OneCo er et konsern med en multietnisk arbeidsstokk, og en rekke nasjonaliteter er representert blant våre medarbeidere. Vi er stolte av dette fellesskapet. 

OneCo opererer i mannsdominerte bransjer og har en skjev kjønnsbalanse blant våre ansatte. Vi tror at økt kvinneandel vil bidra positivt til arbeidsmiljøet, kvaliteten på våre leveranser, og resultatene vi oppnår. En bedre kjønnsbalanse vil bidra til et styrket omdømme og økt attraktivitet som arbeidsgiver hos begge kjønn. 

Vi vil aldri akseptere diskriminering eller forskjellsbehandling basert på alder, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, funksjonshemning, seksuell legning, etnisitet, politisk eller religiøs tro eller andre kjennetegn. 

Menneskerettigheter, barne- og tvangsarbeid

OneCo er tilsluttet FNs Global Compact som er et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. I dag er FNs Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. OneCo anerkjenner og etterlever kjernekonvensjonene om menneskerettigheter og forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid. 

Lønns- og arbeidsforhold og organisasjonsfrihet

Organisasjonsfrihet er en selvfølge i OneCo og alle OneCos forretningsområder har tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet til den enkelte og samarbeidet mellom partene. Dialogen og samarbeidet mellom partene skal preges av åpenhet og vilje til å finne omforente løsninger. 

Rusmidler og alkohol

OneCo skal være en rusfri arbeidsplass og ingen skal være påvirket av alkohol eller andre rusmidler mens de utfører arbeid for OneCo. I sosiale sammenhenger, og under arrangementer der det er passende og akseptabelt, kan det serveres alkohol i moderate mengder. 

Kjøp av seksuelle tjenester

Kjøp av seksuelle tjenester understøtter menneskehandel, er et brudd på menneskerettighetene og utgjør en sikkerhetsrisiko. OneCo forbyr kjøp av seksuelle tjenester i forbindelse med arbeid eller forretningsreiser for OneCo. Vi må aldri akseptere seksuelle tjenester som betales av andre. 

Beskytte personalinformasjon

Vi respekterer alle menneskers personvern og sikrer at personopplysninger behandles med ærlighet, integritet og i samsvar med gjeldende lover og retningslinjer. 

_DSC5191
_DSC5277 (1)

Sponsorvirksomhet og donasjoner

Det kan være mange legitime grunner for å drive sponsorvirksomhet og gi donasjoner til ulike formål. Noen eksempler er profilering av vår merkevare, støtte til frivillige organisasjoner i lokalsamfunn hvor vi opererer og donasjoner til ulike formål som bidrar til en bærekraftig utvikling og oppfyllelse av bærekraftsmålene. 

All sponsorvirksomhet må være forankret i bedriftens målsetninger. Beslutninger om sponsorvirksomhet og donasjoner må tas på rett nivå i organisasjonen, og må ikke innebære personlig vinning for beslutningstaker eller nærstående. 

Sponsorvirksomhet eller donasjoner skal ikke ha som formål, eller kunne oppfattes som utilbørlig påvirkning av myndighetspersoner, kunder eller andre forretningsforbindelser. 

Vi skal ikke sponse eller donere til politisk eller religiøse grupperinger. 

Beskytte miljøet

OneCo sin målsetning er at alle våre aktiviteter skal gjennomføres på en slik måte at negativ påvirkning på ytre miljø blir så liten som mulig. Vi opplever at det stilles stadig større krav til hvordan vi driver vår virksomhet. Økt fokus på ytre miljøpåvirkning og ansvarlig drift vil kreve vilje til omstilling og et kritisk blikk på eksisterende leveransemodeller. Vårt arbeid med bærekraft skal være bygget på internasjonale standarder og våre prestasjoner skal være etterprøvbare og forpliktende 

Forvaltning av eiendom, utstyr, informasjon og andre ressurser

I OneCo så forvalter vi betydelige verdier igjennom de eiendommene og byggene vi disponerer, det utstyret vi benytter og den informasjonen vi utvikler og får igjennom vår virksomhet. Det betyr at vi må ta godt vare på verdiene, sikre de mot uvedkommende, tyveri og skadeverk, sørge for nødvendig vedlikehold, og gjøre alt vi kan for å unngå tap og skade. 

I mange tilfeller så har vi ansvar også for våre kunders eiendeler og anlegg. 

Uforsiktig bruk som medfører tap og skade har ikke bare økonomiske konsekvenser, men kan ødelegge relasjoner til forretningspartnere, og representerer også et unødvendig forbruk av ressurser. 

Våre eiendeler, herunder også IT systemer og informasjon skal kun benyttes til legitime forretningsformål og av autoriserte ansatte. 

Vi skal aldri offentliggjøre konfidensiell informasjon til noen utenfor selskapet, hvis ikke slik offentliggjøring er nødvendig ved lov. Konfidensiell informasjon er informasjon som ikke er, eller ikke skal være, kjent for offentligheten. For eksempel kan slik informasjon omfatte forretningsplaner, budsjetter, markedsføring og salgsprogrammer, oppskrifter, designspesifikasjoner og kundeoppføringer. 

Omsorg for samfunn og miljø

Godt naboskap innebærer at vi gjennom vår virksomhet skaper gode lokale arbeidsplasser samtidig som vi søker å minimere mulige negative konsekvenser av vår virksomhet på våre naboer. Dette oppnår vi igjennom god dialog med lokale myndigheter og de som opererer eller bor i nærheten av våre kontorer og anlegg. 

Vi er opptatt av å benytte lokal arbeidskraft og lokale medleverandører når vi gjennomfører våre prosjekter og leverer våre tjenester, der dette er mulig. 

Forretningsskikk

Utøve God Forretningsskikk

Utøve God Forretningsskikk

Vi skal møte og behandle kundene våre på en god og forutsigbar måte, og våre leveranser skal etterleve avtalte krav og kundens forventning. Dette er viktig for å bygge og bevare tillit og omdømme. Kundetilbakemeldinger og klager er en mulighet for læring og forbedring og behandles alltid på en konstruktiv og respektfull måte. 

Åpenhet i finansiell rapportering

OneCo er forpliktet til å føre korrekt og nøyaktig regnskap og rapportering i samsvar med gjeldende lovgivning. Alle transaksjoner må være fullt og korrekt dokumentert og registrert i samsvar med gjeldende lover og generelt aksepterte regnskapsprinsipper. Usanne eller villedende oppføringer kan bli behandlet som svindel og vil aldri aksepteres. 

Vår finansielle rapportering skal gi god og objektiv informasjon om status og vår vurdering av fremtidige muligheter og trusler til alle interessenter slik at de kan ta beslutninger som er basert på så riktig grunnlag som mulig. Derfor skal det ikke gjøres vurderinger, eller bokføres transaksjoner som er egnet til å villede om den finansielle statusen i selskapet. 

Konkurranselovgivning

OneCo ønsker å bidra til rettferdig og åpen konkurranse. Derfor bekjemper vi ulovlig praksis som prissamarbeid og ulovlig anbudssamarbeid. Vi skal ikke drive ulovlig innhenting av ikke-offentlig informasjon som kan påvirke konkurranse urettmessig. OneCo skal legge til rette for rettferdig og åpen konkurranse når vi konkurrerer om oppdrag og i våre anskaffelsesprosesser. 

Vi skal selvfølgelig etterleve konkurranselovgivningen og alle relevante forskrifter. 

Anti-korrupsjon

OneCo har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Korrupsjon undergraver lovlige forretningsaktiviteter, fordreier konkurransen, ødelegger selskapers og individers renommé, fører til fengselsstraffer og annet sivilt- og strafferettslig ansvar og forhindrer overholdelse av menneskerettigheter. Derfor må vi alltid overholde antikorrupsjonslover og aldri tilby eller akseptere noe som kan så tvil om fagligheten vår og vår etiske måte å drive forretninger på. 

Sanksjoner

Internasjonale og økonomiske sanksjoner pålegger begrensninger og forbud mot handel med visse parter bestemt av myndighetene. OneCo skal overholde alle sanksjonslover og forskrifter. Dette krever spesielle aktsomhet i tilfelle handel med bestemte land. Sanksjonsbestemmelser kan omfatte salg og kjøp av varer, tjenester og teknologi samt utveksling av informasjon. 

Samarbeidspartnere og medleverandører

OneCo er avhengig av gode medleverandører og samarbeidspartnere for å oppnå suksess. Det forventes at våre forretningspartnere holder samme høye etiske standard som oss selv. Leverandører med kontraktsforhold til OneCo skal etterleve lover og regler, våre krav til helse, miljø og sikkerhet, kjernekonvensjonene om barne- og tvangsarbeid, og våre krav til god forretningsskikk. Unnlatelse av å overholde kravene kan føre til at forretningsforholdet avsluttes. 

Det må utvises aktsomhet ved utvelgelse av leverandører og andre samarbeidspartnere og vi skal sørge at våre relevante krav til etisk forretningsdrift kontraktsfestes og følges opp. Vi skal etterleve 

åpenhetsloven og sørge for god informasjon om vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår leverandørkjede. 

Hvitvasking

Hvitvasking av penger skjuler det ulovlige opphavet til utbytte fra kriminell aktivitet som narkotikahandel, terrorisme, korrupsjon og skatteunndragelse. Kriminelle utbytter inkluderer ikke bare penger, men alle former for eiendeler, fast eiendom og immateriell eiendom som stammer fra kriminell aktivitet. 

OneCo er forpliktet til å overholde alle lover angående hvitvasking. Vi driver utelukkende forretninger med anerkjente kunder og forretningspartnere som er involvert i legitime forretningsaktiviteter. 

Gaver og representasjon

OneCo tillater ikke gaver eller bevertning der det å gi eller ta imot dem kan påvirke forretningsbeslutninger, bryte lokale lover eller retningslinjene hos mottakerselskapet, eller få andre til å oppfatte at slik påvirkning eller slike brudd har skjedd. OneCo forventer ikke gaver eller bevertning fra noen av forretningspartnerne våre. 

Bevertning kan bare aksepteres eller tilbys dersom det er i kombinasjon med et forretningsmøte eller det er en annen klar forretningsgrunn for å delta. 

Spesiell aktsomhet skal utvises ved mottak fra eller tilbud til offentlige tjenestemenn. 

Interessekonflikt

En interessekonflikt oppstår når personlige interesser, deltakelse i eksterne aktiviteter eller forretningsinteresser kan påvirke beslutninger som tas på vegne av OneCo. Eksempler på slike forhold kan være knyttet til økonomiske interesser, kunde-/leverandørrelasjon eller tillitsverv eller lignende roller eller eierinteresser. 

Alle forretningstransaksjoner må utelukkende inngås til OneCo sitt beste. Enhver faktisk eller oppfattet interessekonflikt som ikke kan unngås, skal rapporteres og gjøres gjennomsiktig. 

Alle beslutninger som kan tenkes å innebære endring i, eller tildeling av fordeler eller ulemper for en ansatt, slik som omorganiseringer, stillingsendringer, forfremmelser, lønnsjusteringer, bonustildeling, avskjedigelser eller omplasseringer osv. skal godkjennes av leder's leder (bestefarsprinsippet).